Warunki zakupów

Ogólne warunki sprzedaży firmy HADRON:

 • Zawarcie umowy
  • Zamówienia kierowane przez Kupujących do firmy HADRON muszą mieć formę pisemną, zawierać dokładne dane Kupującego umożliwiające wystawienie prawidłowej faktury VAT, opis jakościowy i ilościowy z podaniem ustalonych cen jednostkowych i wartości sumarycznej.
  • W przypadku niejasności w zamówieniu HADRON ma prawo sporządzenia pisemnego Potwierdzenia Zamówienia przesłane Kupującemu do pisemnej akceptacji.
  • Potwierdzenie Zamówienia przyjęte przez Kupującego zgodnie z pkt I.2. stanowi umowę wiążącą Sprzedawcę i Kupującego – zwaną dalej: “Umową”.
  • Po zawarciu Umowy, zmiana lub uzupełnienie Umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  • Kupujący jest zobowiązany przedstawić na żądanie Sprzedającego wszelkich dokumentów rejestrowych firmy Kupującego.
 • Cena sprzedaży i warunki płatności
  • Cenę sprzedaży określa Potwierdzenie Zamówienia. Jeżeli Potwierdzenie Zamówienia nie stanowi inaczej, cena sprzedaży będzie płatna przed wydaniem towaru Kupującemu.
  • Jeżeli strony uzgodnią, że cena sprzedaży będzie płatna po wydaniu towaru, to w przypadku gdy Kupujący złoży wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęcia postępowania likwidacyjnego Kupującego cena sprzedaży jest natychmiast wymagalna
  • Cena sprzedaży płatna jest przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktur bez podpisu Kupującego.
 • Wydanie towaru
  • Sprzedawca może zastrzec, że warunkiem wydania towaru jest zapłata przedpłaty (zaliczki).
  • Wydanie towaru nastąpi w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę – zwany dalej :”Miejscem Wydania”.
  • Wydanie towaru Kupującemu następuje z chwilą powierzenia towaru przewoźnikowi w Miejscu Wydania; z chwilą wydania towaru następuje przeniesienie własności do towaru.
 • Miejsce i termin dostawy
   • Sprzedawca może wyrazić zgodę, aby przewieźć towar z Miejsca Wydania do innego miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanego przez Kupującego – zwanego dalej: “Miejscem Dostawy” (nie zmienia to Miejsca Wydania). W takiej sytuacji:
    • jeżeli strony inaczej nie postanowią koszty transportu pokrywa Kupujący,
    • niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzą na Kupującego, dopiero z chwilą postawienia towaru do dyspozycji Kupującego w Miejscu Dostawy.
    • Kupujący jest zobowiązany zapewnić rozładunek towaru w Miejscu Dostawy. Koszty rozładunku ponosi Kupujący.
    • w Miejscu Dostawy Kupujący zobowiązany jest sprawdzić towar, czy zawiera on wady jakościowe i ilościowe, pod rygorem utraty prawa do powołania się na wady w późniejszym terminie.
   • Postawienie towaru do dyspozycji Kupującemu w Miejscu Dostawy następuje w terminie określonym w Umowie, który zwany jest “Terminem Dostawy”. Jednakże Termin Dostawy ulega przedłużeniu o czas uniemożliwiający postawienie towaru do dyspozycji Kupującemu, jeśli:
    • opóźnienie jest wynikiem okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub
    • opóźnienie jest wynikiem okoliczności na które Sprzedający nie miał wpływu, lub
    • opóźnienie było wynikiem działań lub zaniechań Kupującego.

  Za czas opóźnienia z podanych powyżej przyczyn Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

  • Do dostaw realizowanych przez HADRON nie mają zastosowania regulacje o sprzedaży wysyłkowej i internetowej.
 • Warunki używania towaru

  Kupujący zobowiązany jest do używania towaru zgodnie z jego przeznaczeniem oraz przestrzegać wszelkich przepisów i regulacji dotyczących korzystania z towaru. Niewłaściwa konserwacja i eksploatacja i uszkodzenia mechaniczne wyłączają odpowiedzialność HADRON.

 • Naprawa i wymiana
  • Jeśli rzecz ma jakiekolwiek wady. Sprzedawca według swego wyboru może: naprawić towar, wymienić towar na wolny od wad lub zapłacić karę umowną.
  • Naprawa lub wymiana towaru, jak również odbiór naprawionego (wymienionego) towaru dokonywana jest w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Jeśli Sprzedawca zdecyduje, że naprawa (wymiana) nastąpi poza miejscem korzystania z towaru, Kupujący jest zobowiązany na swój koszt przystosować towar do transportu drogowego i wydać go Sprzedawcy poprzez załadowanie na środek transportu podstawiony przez Sprzedawcę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty ewentualnego odłączenia wadliwego towaru od maszyny / urządzenia, koszty przyłączenia towaru wolnego od wad do maszyny/urządzenia obciążają Kupującego.
  • Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru wolnego od wad -wymienionego lub naprawionego przez Sprzedawcę.
  • Na Kupującym ciąży obowiązek wyładowania na swój koszt towaru wymienionego lub naprawionego przez Sprzedawcę, ze środka transportu podstawionego przez Sprzedawcę.
  • Z chwilą odebrania towaru naprawionego (lub wymienionego) na Kupującego przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z tym towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
  • Strony, na podstawie art 558 k.c. wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towaru.
 • Kary umowne
  • W przypadku zwłoki Sprzedawcy w dostawie towaru. Sprzedawca zobowiązuje się do naprawienia szkody przez zapłatę kary umownej w wysokości 0,05% ceny netto towaru z dostawą którego pozostaje w zwłoce, za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 5% ceny sprzedaży netto tego towaru.
  • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę z tytułu:
    • niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, lub
    • zaistnienia wady towaru

   Naprawienie szkody w powyższych sytuacjach następuje według wyboru Sprzedawcy, poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 6% ceny netto towaru wolnego od wad albo poprzez naprawę towaru lub wymianę towaru na wolny od wad.

  • Zapłata kary umownej w wysokości przewidzianej w pkt VII stanowi zaspokojenie wszelkich roszczeń Kupującego w związku ze szkodami z tytułów sprzedaży lub dostawy towaru.
 • Gwarancja

  Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji jakości na sprzedany towar zgodnie z warunkami określonymi w Karcie Gwarancyjnej.

 • Czas obowiązywania

  Niniejsze ogólne warunki umowy sprzedaży i dostawy towarów obowiązują przez czas nieokreślony i mają zastosowanie do wszelkich Umów zawieranych przez Sprzedawcę i Kupującego. Zmiana lub uzupełnienie ogólnych warunków umowy sprzedaży i dostawy towarów wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 • Prawo odstąpienia od Umowy
  • Sprzedający może odstąpić od Umowy, jeżeli wykonanie Umowy nie może nastąpić z przyczyn dotyczących Kupującego.
  • Kupujący może odstąpić od zamówienia w przeciągu 24 godzin od jego przesłania do HADRON w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niezachowanie pisemnej formy oraz przekroczenie terminu wyłączają możliwość odstąpienia od umowy.
 • Postanowienia końcowe
  • Wszelkie spory dotyczące Umowy, strony będą rozwiązywać polubownie. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, sądem właściwym dla sporów jest sąd według siedziby Sprzedawcy.
  • Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność, skuteczność lub wykonalność pozostałych postanowień Umowy.
 • Świadczenie Usług

  Postanowienia pkt I – XI mają odpowiednie zastosowanie do usług świadczonych przez Sprzedawcę.